Home ጤና የሀሞት ጠጠር : Understanding Gallstones: Types, Pain, and More

የሀሞት ጠጠር : Understanding Gallstones: Types, Pain, and More

2755
0

የሀሞት ከረጢት ጉበት የሚያመርተውን ሀሞት የሚይዝ ከጉበት ሥር የሚገኝ አነስተኛ ከረጢት ሲሆን ቅባታማ ምግቦችን እንዲፈጩ ያግዛል ።

የሀሞት ጠጠሮች የሀሞት ከረጢት ውስጥ ተፈጥረው የሀሞት ከረጢት ትቦን እስኪዘጉ እና ሕመም እስኪፈጥሩ ድረስ በቀላሉ የማናቃቸዉ ትንንሽ ጠጣር ነገሮች ናቸዉ ።

ሁለት ዓይነት ዋና ዋና የሀሞት ጠጠሮች አሉ እነርሱም ፦

1 ኮሌስትሮል ጠጠር አረንጓዴ-ቢጫ ቀለም ያለው ነው 80% የሚሆነው የሀሞት ጠጠርም የዚሁ ዓይነት ሲሆን ከሴት ፃታ ፣ውፍረት ፣እርግዝና ፣በፍጥነት ክብደት ከመቀነስ ጋር ይያያዛል ።

2 ቀለማማ ጠጠር ሲሆን ጥቁር ቀለም ያለው የቀይ ደም ሕዋስ ጉዳት ሲጨምር የሚፈጠር ሲሆን ቡናማ ቀለም ያለው ደግሞ የሀሞት ፍሰት ሲቀንስ የሚፈጠር ነው ።

በዘር ፣በውፍረት ፣ በእርግዝና ፣በኮሌስትሮል መጠን መብዛት ፣በአጭር ጊዜ ውስጥ ክብደትን በመቀነስ ፣ በስኳር ሕመም ፣ እና ቅባታማ ምግቦችን በማዝወተር ምክንያት ለሀሞት ጠጠር ተጋላጭ እንሆናለን።

የሀሞት ጠጠር ምልክቶች ምንድን ናቸዉ

አብዛኞቹ የሀሞት ጠጠሮች በጊዜ ምልክት የማያሳዩ ሲሆን የሚታዩት ምልክቶች የሚከተሉት ናቸዉ እነርሱም ፦

– ለረጅም ሰዓት የሚቆይ በላይኛው የሀሞት ከረጢት እና ጀርባችን የሚከሰት ሕመም

– ማቅለሽለሽና ማስመለስ

– ምግብ ያለመፈጨት ችግሮች

– የሆድ መነፋት ፣ ቃር ፣ ማቃጠል እና ጋዝ የመሳሰሉትን ናቸዉ ።

የሀሞት ጠጠር መፍትሔዎች

– አብዛኛውን ጊዜ የሀሞት ጠጠር ያለባቸው ሰዎች ቀዶ ጥገና በማድረግ ጠጠሩን ያስወጣሉ።

– ጠጠሩን ማሟሟት የሚችሉ መድኃኒቶችንም መውሰድ ሌላኛው መፍትሄ ነው።

– ቅባታማ ምግቦችን መቀነስም ይገባናል ።

Causes

According to Harvard Health Publications, 80 percent of gallstones are made of cholesterol. The other 20 percent of gallstones are made of calcium salts and bilirubin.

It’s not known exactly what causes gallstones to form, though there are some theories.

Too much cholesterol in your bile

Having too much cholesterol in your bile can lead to yellow cholesterol stones. These hard stones may develop if your liver makes more cholesterol than your bile can dissolve.

Too much bilirubin in your bile

Bilirubin is a chemical produced when your liver destroys old red blood cells. Some conditions, such as liver damage and certain blood disorders, cause your liver to produce more bilirubin than it should. Pigment gallstones form when your gallbladder can’t break down the excess bilirubin. These hard stones are often dark brown or black.

Concentrated bile due to a full gallbladder

Your gallbladder needs to empty its bile to be healthy and to function properly. If it fails to empty its bile content, the bile becomes overly concentrated, which causes stones to form.

Symptoms

Gallstones can lead to pain in the upper right abdomen. You may start to have gallbladder pain from time to time when you eat foods that are high in fat, such as fried foods. The pain doesn’t usually last more than a few hours.

You may also experience:

These symptoms are also known as biliary colic.

Asymptomatic gallstones

Gallstones themselves don’t cause pain. Rather, pain occurs when the gallstones block the movement of bile from the gallbladder.

According to the American College of Gastroenterology, 80 percent of people have “silent gallstones.” This means they don’t experience pain or have symptoms. In these cases, your doctor may discover the gallstones from X-rays or during abdomen surgery.

Complications and long-term risk

Acute cholecystitis

When a gallstone blocks the duct where bile moves from the gallbladder, it can cause inflammation and infection in the gallbladder. This is known as acute cholecystitis. It is a medical emergency.

The risk of developing acute cholecystitis from symptomatic gallstones is 1 to 3 percent.

Symptoms associated with acute cholecystitis include:

See a doctor immediately if these symptoms last more than 1 to 2 hours or if you have a fever.

Other complications

Untreated gallstones may cause complications such as:

 • jaundice, a yellowish tint to your skin or eyes
 • cholecystitis, a gallbladder infection
 • cholangitis, a bile duct infection
 • sepsis, a blood infection
 • pancreas inflammation
 • gallbladder cancer
Risk factors for gallstones

Many risk factors for gallstones are related to diet, while some factors are uncontrollable. Uncontrollable risk factors are things like age, race, gender, and family history, which can’t be changed.

Lifestyle risk factors Uncontrollable risk factors Medical risk factors
being overweight or obese being female having cirrhosis
eating a diet that’s high in fat or cholesterol or low in fiber being of Native American or Mexican-American descent being pregnant
having rapid weight loss in a short period of time having a family history of gallstones taking certain medications for lowering cholesterol
having diabetes mellitus being 60 years or older taking medications that have a high estrogen content

While medications can increase your risk of gallstones, don’t stop taking them unless you have discussed it with your doctor and have their approval.

How they’re diagnosed

Your doctor will perform a physical examination that includes checking your eyes and skin for visible changes in color. A yellowish tint may be a sign of jaundice, the result of too much bilirubin in your body.

The exam may involve using diagnostic tests that help your doctor see inside your body. These tests include:

Ultrasound: An ultrasound produces images of your abdomen. It’s the preferred imaging method to confirm that you have gallstone disease. It can also show abnormalities associated with acute cholecystitis.

Abdominal CT scanThis imaging test takes pictures of your liver and abdominal region.

Gallbladder radionuclide scan: This important scan takes about one hour to complete. A specialist injects a radioactive substance into your veins. The substance travels through your blood to the liver and gallbladder. On a scan, it can reveal evidence to suggest infection or blockage of the bile ducts from stones.

Blood tests: Your doctor may order blood tests that measure the amount of bilirubin in your blood. The tests also help determine how well your liver is functioning.

Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP)ERCP is a procedure that uses a camera and X-rays to look at problems in the bile and pancreatic ducts. It helps your doctor look for gallstones stuck in your bile duct.

Finding a doctor for gallstones

If you’re looking for doctors with the most experience treating gallstones, use the doctor search tool below, powered by our partner Amino. You can find the most experienced doctors and filter by your insurance, location, and other preferences. Amino can also help book your appointment for free.

How are gallstones treated?

Most of the time, you won’t need treatment for gallstones unless they cause you pain. Sometimes you can pass gallstones without even noticing. If you’re in pain, your doctor will likely recommend surgery. In rare cases, medication may be used.

If you’re at high risk for surgery complications, a drainage tube may be placed into the gallbladder through the skin. Your surgery may be postponed until your risk is lowered by treating your other medical conditions.

Natural treatment and home remedies

If you have gallstones and no symptoms, you can make certain lifestyle changes.

Tips for gallbladder health

 • Maintain a healthy weight.
 • Avoid rapid weight loss.
 • Eat an anti-inflammatory diet.
 • Get regular exercise.
 • Take supplements as approved by your doctor.

Some nutritional supplements you can take include vitamin C, iron, and lecithin. One reviewfound that vitamin C and lecithin can decrease the risk of gallstones. Talk to your doctor about the appropriate dosage of these supplements.

Some people recommend a gallbladder flush, which involves fasting and then taking olive oil and lemon juice to help pass gallstones. There is no evidence that this works, and it may even cause gallstones to become trapped in the bile duct.

Surgery

Your doctor may need to perform a laparoscopic gallbladder removal. This is a common surgery that requires general anesthesia. The surgeon will usually make 3 or 4 incisions in your abdomen. They’ll then insert a small, lighted device into one of the incisions and carefully remove your gallbladder.

You usually go home on the day of the procedure or the day after if you have no complications.

You may experience loose or watery stools after gallbladder removal. Removing a gallbladder involves rerouting the bile from the liver to the small intestine. Bile no longer goes through the gallbladder and it becomes less concentrated. The result is a laxative effect that causes diarrhea. To treat this, eat a diet lower in fats so that you release less bile.

Nonsurgical treatments

Medication is not commonly used anymore because laparoscopic and robotic techniques make surgery much less risky than it used to be.

However, if you can’t have surgery, you can take ursodiol (Actigall, Urso) to dissolve gallstones caused by cholesterol. You’ll need to take this drug 2 to 4 times per day. Medications may take several years to eliminate the gallstones, and the gallstones may form again if you stop treatment.

Shock wave lithotripsy is another option. A lithotripter is a machine that generates shock waves that pass through a person. These shock waves can break gallstones into smaller pieces.

Foods to avoid

To help improve your condition and reduce your risk of gallstones, try these tips:

 • Reduce your intake of fats and choose low-fat foods whenever possible. Avoid high-fat, greasy, and fried foods.
 • Add fiber to your diet to make your bowel movements more solid. Try to add only a serving of fiber at a time to prevent gas that can occur from eating excess fiber.
 • Avoid foods and drinks known to cause diarrhea, including caffeinated drinks, high-fat dairy products, and very sweet foods.
 • Eat several small meals per day. Smaller meals are easier for the body to digest.
 • Drink a sufficient amount of water. This is about 6 to 8 glasses per day.

If you plan to lose weight, do it slowly. Aim to lose no more than two pounds per week. Rapid weight loss may increase your risk of gallstones and other health problems.

What can I expect in the long term?

If you need surgery to remove your gallbladder or any stones in your gallbladder, the outlook is often positive. In most cases of stone removal, stones don’t return.

But if you don’t have surgery, the gallstones can return. This is true even when you’ve taken medication to dissolve the gallstones.

You won’t need treatment if your gallstones don’t cause symptoms. Still, you may want to make lifestyle changes to prevent them from getting bigger and causing problems.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here